ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบที่มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน เพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559

ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบ เพื่อเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งสำนักงานใหญ่และส่วนภูมิภาค รวมจำนวนที่จะบรรจุแต่งตั้ง 1,263 อัตรา นั้น การรับสมัครสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ วิชา เกณฑ์คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการดำเนินการสอบคัดเลือกของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้

วันเวลาในการสอบคัดเลือก
1. วุฒิปริญญาโท
กำหนดดำเนินการทดสอบในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559

2. วุฒิปริญญาตรี
กำหนดดำเนินการทดสอบในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559

3. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
กำหนดดำเนินการทดสอบในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2559

รายละเอียดประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ประจำปี 2559 ดังนี้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศรายชื่อสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ 

 

Comment

Comment:

Tweet