ด้วยกรมสรรพากร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ของกรมสรรพากร จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมสรรพากร ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งงานที่กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบ

1.ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ จำนวน 110 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครสอบ กรมสรรพากร เป็นได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. แล้ว

2.ตำแหน่งนักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครสอบ กรมสรรพากร เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. แล้ว

3.ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครสอบ กรมสรรพากร เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขานิติศาสตร์ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. แล้ว

4.ตำแหน่งนักวิชาการภาษีปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครสอบ กรมสรรพากร เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. แล้ว

5.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครสอบ กรมสรรพากร เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. แล้ว

6.ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครสอบ กรมสรรพากร เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. แล้ว
 
ผู้สนใจสมัครสอบงานราชการ กรมสรรพากร สามารถสมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th หรือ http://job.rd.go.th ซึ่งสามารถสมัครสอบ กรมสรรพากร ได้ตั้งแต่วันที่ 2 - 22 มิถุนายน 2558 สมัครสอบได้ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
 
รายละเอียด กรมสรรพากร เปิดสอบงานราชการ ผู้สนใจสมัครสอบสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ กรมสรรพากร เปิดสอบงานราชการ
 

Comment

Comment:

Tweet