ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง สำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ สังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ สำหรับรายละเอียดสำนักงานศาลปกครอง เปิดสอบงานราชการ ในครั้งนี้ รายละเอียดตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ อัตราเงินเดือนที่ผู้สมัครสอบที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งจะได้ สามารถดูรายละเอียดโดยย่อ (เฉพาะส่วนที่จำเป็น) ได้ดังนี้
 
ตำแหน่งงานราชการ สำนักงานศาลปกครอง เปิดสอบ
- ตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ
- อัตราเงินเดือนที่ผู้สมัครสอบที่ผ่านการคัดเลือกที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งจะได้รับ 15,000 บาท หรือตามที่สำนักงานศาลปกครอง ประกาศกำหนด

หน้าที่พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการที่ต้องปฏิบัติช่วยเหลือตุลาการศาลปกครองในการดำเนินคดีปกครองตามที่ได้รับมอบหมาย และหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สำนักงานศาลปกครองหรือผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ปฏิบัติงานราชการ
 
คุณสมบัติผู้สมัครสอบงานราชการ ตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ สำนักงานศาลปกครอง1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางกฏหมาย รัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง2. เป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. หรือที่สำนักงานศาลปกครองจัดทดสอบ
 
การรับสมัครสอบ สำนักงานศาลปกครองผู้ประสงค์จะสมัครสอบ พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ สำนักงานศาลปกครอง สามารถสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์สำนักงานศาลปกครอง http://job.admincourt.go.th หรือ www.admincourt.go.th หัวข้อ "ใบสมัครสอบออนไลน์"

สำนักงานศาลปกครอง กำหนดประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ทางเว็บไซต์สำนักงานศาลปกครอง  http://job.admincourt.go.th หรือ www.admincourt.go.th

Comment

Comment:

Tweet