กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานบริการสารสนเทศ (จ้างเหมาบริการ ของ ส่วนบริการสารสนเทศ สำนักบริหารยุทธศาสตร์)สมัครเข้าสอบคัดเลือก 10 – 27 เมษายน 2555 สอบสัมภาษณ์  29  เมษายน 2555

สำหรับผู้สนใจ สมัครงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานบริการสารสนเทศ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดูรายละเอียด กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครงาน รายละเอียดคุณสมบัติ อัตราว่าง อัตราค่าตอบแทนที่จะได้รับ และรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครงาน

ตำแหน่งงานที่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานบริการสารสนเทศ

คุณสมบัติผู้สมัครงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
มีความรู้ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการให้บริการด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได้ กรณีเมื่อระบบเกิดปัญหา ถ้ามีประสบการณ์ด้าน ระบบประชุมทางไกล (Video Conference), ระบบถ่ายทอดสด (Streaming) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

1 เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทย มีอายุไม่เกิน 35 ปี
2 เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไปหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และมีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
3 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
4 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ, รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

ผู้สนใจ สมัครงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สามารถสมัครงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ที่ ส่วนบริการสารสนเทศ สำนักบริหารยุทธศาสตร์ ติดต่อคุณจิตติมา ทรัพย์เจริญกุล  หรือสอบถามข้อมูลการรับสมัครงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 022024515
 
อ่านรายละเอียด กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครงาน เพิ่มเติมคลิกที่นี่ สมัครงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครงาน 2555

Comment

Comment:

Tweet

โอ้ น่าสนใจนะครับ

#1 By สมัครงาน (103.7.57.18|58.9.88.27) on 2012-07-30 23:16