สมัครงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สมัครงาน กฟผ.) 2555 วันนี้ขอแนะนำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงาน กฝผ.รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สมัครงาน กฟผ.) ประจำปี 2555 ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับสมัครงาน การไฟฟ้า กฟผ. รับผู้มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวช-ปริญญาเอก ในสาขาวิชาต่าง ๆ สำหรับผู้สนใจ สมัครงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดูรายละเอียด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับสมัครงาน ได้ที่นี่
 

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ สมัครงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทน (กฟผ.)
1. ผู้สมัครงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ต้องมีคุณสมบัติเรื่อง อายุ คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) และผลคะแนน TOEIC ดังนี้

ระดับคุณวุฒิ
อายุ
คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA)
ผลคะแนน TOEIC
ปวช-ปวส. ไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ในวันสมัครงานการไฟฟ้า กฟผ. ไม่น้อยกว่า 2.50 -
ปริญญาตรี ไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ในวันสมัครงานการไฟฟ้า กฟผ. ไม่น้อยกว่า 2.50 ไม่น้อยกว่า 550
ปริญญาโท-ปริญญาเอก ไม่เกิน 32 ปีบริบูรณ์ในวันสมัครงานการไฟฟ้า กฟผ. -
 

กำหนดการรับสมัครงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ระดับคุณวุฒิ
กำหนดการรับสมัครงาน การไฟฟ้า กฟผ.
หมายเหตุ
ปวช-ปวส. ด้านช่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กำหนดการรับสมัครงาน การไฟฟ้า กฟผ. ในวันที่ 1-31 มีนาคม 2555 ตำแหน่งงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และรายละเอียดที่ การไฟฟ้า กฟผ. เปิดรับสมัครงาน จะระบุใน ประกาศรับสมัครงาน การไฟฟ้า กฟผ. ตามที่ การไฟฟ้า กฟผ. กำหนด
ปวส. ด้านพาณิชยกรรม
ปริญญาตรี
ปริญญาโท/ปริญญาเอก
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet

big smile

#1 By afafa (110.49.243.141) on 2012-04-03 17:49